Redakcja Kujon.net

Dostać się na: prawo


Chcesz studiować prawo? Zobacz, jakie są kryteria przyjęć na ten kierunek na poszczególnych uniwersytetach w 2006 roku!KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Kandydaci z nową maturą:
pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • historia lub wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy lub rozszerzony),
 • język polski, część pisemna (poziom podstawowy lub rozszerzony),
 • język obcy nowożytny, część pisemna (poziom podstawowy lub rozszerzony).

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę brane są wyniki egzaminu wstępnego składającego się z dwóch części:
 • część pierwsza: egzamin pisemny z historii,
 • część druga: egzamin ustny z historii z elementami historii Kościoła i wiedzy o społeczeństwie.

  UNIWERSYTET GDAŃSKI

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • historia (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • język polski, część pisemna (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • język obcy nowożytny, część pisemna (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy + poziom rozszerzony).

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę brane są jedynie oceny z egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów:
 • historia,
 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wiedza o społeczeństwie.
  Jeśli kandydat otrzymał dwie oceny z przedmiotu (z egzaminu pisemnego i ustnego) pod uwagę jest brana ocena lepsza.

  UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • język polski, część pisemna (poziom rozszerzony),
 • język obcy nowożytny, część pisemna (poziom podstawowy),
 • historia (poziom podstawowy),
 • dwa inne przedmioty wskazane przez kandydata (poziom podstawowy).

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę są brane jedynie wyniki egzaminu wstępnego składającego się z dwóch części:
 • egzamin pisemny testowy z historii (bez starożytności) oraz wiedzy o Polsce i świecie współczesnym,
 • egzamin ustny z historii (bez starożytności) oraz wiedzy o Polsce i świecie współczesnym (tylko dla kandydatów, którzy uzyskali z części pisemnej co najmniej 51% możliwych do uzyskania punktów).

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • historia (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • język obcy nowożytny lub język martwy, część pisemna (poziom podstawowy).

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę brane są oceny z matury pisemnej, z matury ustnej oraz ze świadectwa dojrzałości (tylko z przedmiotów zdawanych na maturze). Kandydaci ze starą maturą będą brani pod uwagę w procesie rekrutacji, jeśli ich średnia ocen będzie większa niż 4,5.

  UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • historia (poziom podstawowy lub poziom rozszerzony),
 • pozostałe przedmioty zdawane przez kandydata, z których wyliczana jest średnia.
  Premiowane jest zdawanie egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym. Jeśli kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym historii, pod uwagę będzie brany wynik z języka polskiego.

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę brane są oceny z egzaminu dojrzałości z historii (egzamin pisemny). Jeśli kandydat nie zdawał tego przedmiotu na maturze, pod uwagę jest brana ocena końcowoworoczna z tego przedmiotu. Oprócz tego w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniana jest średnia ocen z egzaminu dojrzałości z egzaminów pisemnych i ustnych.

  UNIWERSYTET ŁÓDZKI

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę są brane jedynie wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • język polski, część pisemna (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • język obcy nowożytny, część pisemna (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • historia (poziom podstawowy + poziom rozszerzony).

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę są brane jedynie oceny z egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • historia.
  Jeśli kandydat ma dwie oceny z danego przedmiotu (z egzaminu ustnego i z egzaminu pisemnego), w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się średnią tych ocen.

  UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę brane są wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • historia (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy + poziom rozszerzony).
  Kandydaci, którzy nie zdawali na maturze historii i/lub wiedzy o społeczeństwie, przystępują do egzaminu wstępnego.

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu wstępnego składającego się z dwóch części
 • część pierwsza: pisemny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • część druga: ustny egzamin z historii.

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • język polski, część pisemna (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • język obcy nowożytny, część pisemna (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • jeden przedmiot spośród następujących: historia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy + poziom rozszerzony).
  Jeśli kandydat zdawał na maturze historię i matematykę/geografię/wiedzę o społeczeństwie, w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniany jest wynik z historii.

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu wstępnego z następujących przedmiotów:
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie.

  UNIWERSYTET OPOLSKI

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • język polski, część pisemna (poziom podstawowy + rozszerzony),
 • język obcy, część pisemna (poziom podstawowy + rozszerzony),
 • jeden przedmiot spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia (poziom podstawowy + rozszerzony).

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę są brane jedynie oceny z egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów:
 • język polski,
 • język obcy,
 • przedmiot do wyboru - historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia.
  Jeśli z danego przedmiot kandydat posiada dwie oceny (za egzamin ustny i pisemny), w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniana jest średnia tych ocen. Jeśli kandydat zdawał na maturze inny przedmiot do wyboru niż preferowane, ocena z tego przedmiotu będzie uwzględniona, ale jej waga będzie mniejsza.

  UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • język polski albo język mniejszości narodowej, część pisemna (poziom podstawowy albo poziom rozszerzony),
 • język obcy nowożytny, część pisemna (poziom podstawowy albo poziom rozszerzony),
 • jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy albo poziom rozszerzony).
  Uwzględniany będzie wynik z tego poziomu, z którego kandydat uzyskał lepszy wynik.

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę brane są jedynie oceny z egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów:
 • język polski (ustny lub pisemny),
 • język obcy nowożytny (ustny lub pisemny),
 • jeden przedmiot do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka
  pod uwagę będą brane oceny wyższe.

  UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • historia (poziom podstawowy lub poziom rozszerzony),
 • język polski, część pisemna - kryterium dodatkowe, brane pod uwagę jedynie w momencie, gdy wielu kandydatów uzyskało taki sam wynik z egzaminu z historii (a przyjęcie wszystkich oznaczałoby przekroczenie limitu miejsc).

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu wstępnego z następujących przedmiotów:
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie.

  UNIWERSYTET RZESZOWSKI

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • historia (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • język polski, część pisemna (poziom podstawowy) i część ustna - kryterium dodatkowe

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę brane są jedynie oceny z egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów:
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język polski - kryterium dodatkowe
  Jeśli kandydat nie zdawał przedmiotu na egzaminie dojrzałości, otrzymuje za niego 0 pkt.

  UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę brane są wyniki egzaminu maturalnego z historii albo wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy lub poziom rozszerzony). W procesie rekrutacji preferowany jest poziom rozszerzony.
 • jeśli kandydat nie zdawał na maturze ani historii, ani wiedzy o społeczeństwie, przystępuje do egzaminu wstępnego z jednego z tych przedmiotów.

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę brany jest wynik egzaminu wstępnego z historii albo wiedzy o społeczeństwie (przedmiot wybiera kandydat).

  UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • język polski, część pisemna (poziom podstawowy),
 • język obcy nowożytny, część pisemna (poziom podstawowy),
 • jeden przedmiot wybrany spośród następujących: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy).

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę brane są jedynie oceny z egzaminu dojrzałości oraz końcowe oceny klasyfikacji w szkole średniej z następujących przedmiotów:
 • historia albo wiedza o społeczeństwie,
 • geografia albo matematyka,
 • język polski albo język obcy nowożytny.
  Jeśli kandydat nie ma na świadectwie dojrzałości oceny z danego przedmiotu, otrzymuje o pkt. Jeśli na świadectwie znajduje się kilka ocen z danego przedmiotu, oblicza się średnią.

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • historia (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • język obcy nowożytny, część pisemna (poziom podstawowy).

  Kandydaci ze starą maturą:
  zdają Centralne Egzaminy Wstępne z następujących przedmiotów:
 • historia (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy + poziom rozszerzony),
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy).

  UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

  Kandydaci z nową maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:
 • historia (poziom rozszerzony),
 • wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • język obcy nowożytny, część pisemna (poziom rozszerzony)

  Kandydaci ze starą maturą:
  pod uwagę brane są jedynie wyniki egzaminu wstępnego z następujących przedmiotów:
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)
   

 •